9.13 Complete Answers to Yes / No Questions
back.red.arrow   red.arrow

Below are examples of complete answers to yes/no questions.

 

Questions

Answers

Liker du spagetti? Ja, jeg liker spagetti.
Nei, jeg liker ikke spagetti.
Snakker du norsk? Ja, jeg snakker norsk.
Nei, jeg snakker ikke norsk.
Skal du spise nå? Ja, jeg skal spise nå.
Nei, jeg skal ikke spise nå.
Kan du gå på konserten? Ja, jeg kan gå på konserten.
Nei, jeg kan ikke gå på konserten.

back.red.arrow   red.arrow